تقویت حافظه

بیست چیز حافظه را تقویت می کند.
1- خوردن عسل، 2. خوردن کندر، 3. خوردن عدس، 4. خوردن شیرنی، 5. خوردن گوشت، 6. خوردن نان سرد
7. خوردن کرفس، 8. مسواک زدن، 9. قرآن خواندن، 10. حجامت کردن، 11. روزه گرفتن، 12 .رو به قبله نشستن
13. قیلوله کردن( خواب کوتاه قبل و بعد از ظهر)، 14. آیت الکرسی خواندن، 15. امتثال کردن امر پدر و مادر ،16. همیشه با وضو بودن، 17. زعفران و سعد و عسل را به هم مخلوط کردن و هر روز دو مثقال خوردن، 18 ناخن ها را روز دوشنبه گرفتن، 19. به صورت علما نظر کردن، 20. در شب بیداری کشیدن و مشغول طاعت خدا بودن.[1]
نکته: برای تقویت حافظه این بیست امر کافی نیست باید چیزهایی که سبب کم حافظگی و ضعف حافظه می شود، اجتناب کنیم و مهارت های مربوط به یادگیری و تقویت حافظه و تمرکز حواس را هم یادبگیریم.

/ 0 نظر / 12 بازدید