دوستی های ممنوع

1 . دوستی با احمق
امام صادق(علیه السلام) می فرماید: از هم نشینی با احمق بپرهیز؛ زیرا زمانی که تو به او بسیار نزدیکی، بدی و آسیب او به تو بسیار نزدیک است: یعنی چون نادان و احمق است، به جای خوبی، به انسان بدی می کند.
2. دوستی با دروغگو
امام صادق(علیه السلام) درباره دوستی با دروغگو می فرمایند: از دوستی با دروغگو پرهیز کن؛ زیرا دروغگو مانند سراب است که دور را به تو نزدیک و نزدیک را به تو دور می نمایاند
3. دوستی با افراد پست و فاسد
حضرت امیرمؤمنان علی(علیه السلام) در این باره می فرماید: از همنشینی با فرد پست و فاسد پرهیز کن؛ زیرا تو را هم به خودش و کارهای زشتش ملحق می کند.
4. دوستی با چاپلوس
حضرت علی(علیه السلام) می فرماید: «با چاپلوس رفاقت و دوستی مکن; زیرا با چرب زبانی تو را اغفال می کند و کارهای زشت خود را در نظرت زیبا جلوه می دهد و دوست دارد که تو نیز مانند وی باشی.
5. دوستی با خائن و ستمگر
امام صادق(علیه السلام) در حدیثی بسیار آموزنده و هشداردهنده می فرماید: از سه دسته مردم کناره گیری کن و هرگز طرح دوستی و رفاقت با آنان مریز: از خائن، ستم کار و سخن چین؛ زیرا کسی که به خاطر تو به دیگری خیانت کند، روزی نیز به تو خیانت خواهد کرد، و کسی که به خاطر تو به دیگران ستم کند، به تو نیز ستم خواهد کرد؛ و کسی که از دیگران نزد تو سخن چینی کند، علیه تو نیز نزد دیگران سخن چینی خواهد کرد.
6. دوستی با افراد حیله گر
امام صادق(علیه السلام) در روایتی، پس از ترسیم سیمای دوستان ظاهری می فرماید: کسانی که در ظاهر، به صورت دوست می بینی، اگر آزمایششان کنی خواهی دید که چند دسته اند: بعضی مانند شیران فقط اهل حمله و خوردن هستند؛ بعضی مانند گرگ، ضرر زن و آسیب رسانند؛ گروهی مانند سگان، چاپلوس و متملّق اند؛ و دسته چهارم مانند روبا، حیله گر و دزد می باشند که ظاهرشان مختلف اما مقصدشان یکی است

/ 0 نظر / 12 بازدید