برنامه برگزاری طره صالحین در سه ماهه اول سال 92

1-حلقه شهید بهنام محمدی ساعت 12  روز پجشنبه ها مسجد اعظم

2-حلقه شهید محمد حسین فهمیده سعت 12 پنجشنبه ها مسجد اعظم

3-حلقه شهید محمود معتمدی جمعه ها یک ساعت قبل از نماز جمعه مسجد اعظم  

4- حلقه شهید اصغر نقدی جمعه ها یک ساعت قیبل از نماز جمعه مسجد اعظم 

برنامه 5حلقه دیگر متعاقبا اعلام می گردد 

/ 0 نظر / 3 بازدید