ششم فروردین

مسابقه قرآنی 

1- آیات 8 الی 16 سوره ی بقره نشانه ی ............... را بیان می کند؟

الف) کفّار ب) منافقان ج) مومنان د) مشرکان


2- « ... در نیکی ها و اعمال خیر از یکدیگر سبقت بگیرید» ترجمه ی کدام آیه ی سوره ی بقره می باشد؟

الف)آیه ی 148 ب)آیه ی 153 ج) آیه ی 155 د) الف و ج


3- کدام آیات به ترتیب در مورد انفاق و تبعیت و اطاعت از پیامبر اکرم (ص) می باشد؟

الف) 254 بقره – 264 بقره ب) 276 بقره – 286 بقره ج) 262 بقره – 32 آل عمران د) الف و ب4- آیه ...... سوره آل عمران: « اگر خداوند شما را یاری کند، هیچ کس بر شما پیروز نخواهد شد و اگر دست از یاری شما بردارد؛ کیست که بعد از او شما را یاری کند؟».

الف) 144 ب) 157 ج)160 د) 2005- آیه ی 36 و 58 سوره نساء به ترتیب در مورد ...... و........می باشد ؟

الف) آداب معاشرت – حرمت ربا ب) تواضع – خمس

ج) نماز – زکات د) آداب معاشرت – ادای امانت6- کدام آیه سوره مائده شیوه وضو گرفتن را بیان می کند؟

الف) آیه 3 ب) آیه 6 ج) آیه 55 د) الف وج7- پیام و مفهوم آیه 54 سوره انعام چیست؟

الف) بخشش همه گناهان بندگان ب) رحمت و لطف ویژه خدا نسبت به بندگان مومن

ج)خشم خدا نسبت به منافقین د) الف و ج8- آیات 59 الی 68 سوره اعراف در مورد کدام پیامبر می باشد؟

الف) حضرت نوح (ع) ب) حضرت صالح(ع) ج) حضرت حضرت هود (ع) د) الف و ج9- «اگر اهل شهرها و آبادیها، ایمان مى‏آوردند و تقوا پیشه مى‏کردند، برکات آسمان و زمین را بر آنها مى‏گشودیم» ترجمه آیه ...... سوره اعراف می باشد؟

الف) 96 ب) 126 ج) 131 د) 14210- بر اساس آیه 60 سوره ی انفال وظیفه ی مسلمانان در برابر دشمنان چیست ؟

الف) مدارا و سازش با آنان ب) حفظ آمادگی و تقویت نیرو و امکانات

ج) تسلیم شدن د) توهین به مقدسات آنان11- با توجه به آیات 9 و 57 سوره یونس کدام گزینه صحیح نمی باشد؟

الف) پروردگار مومنان را به پاس ایمانشان هدایت می کند

ب) قرآن مایه ی هدایت و رحمت برای مومنان است

ج) کسانی را که در راه خدا کشته شده اند را مرده نخوانید.

د) قرآن موعظه ای از طرف خداوند و شفا بخش دردهای سینه هاست.12- پیام آیات 15 و 16 سوره هود چیست؟

الف) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، به آن نخواهند رسید.

ب) کسانی که تنها هدفشان زندگى دنیا و زرق و برق و زینت آن باشد، خداوند ثمره تلاششان را به آنان خواهد داد (دنیا و زینت هایش را به آنان می دهد) اما در آخرت چیزی جز آتش برایشان نخواهد بود

ج) کسانی که تنها هدفشان زندگی دنیا باشند در همین دنیا آنان را عذابی سخت می کنیم

د) الف و ج13- از کدام آیه سوره یوسف فهمیده می شود توسل به اولیاء خدا جایز است؟

الف) آیه 67 ب) آیه 86 ج) آیه 87 د) آیه 9714-آیات 68 و 69 سوره نحل به چه چیزی اشاره می کند؟

الف) شیوه زندگی زنبور و خاصیت عسل ب) فقط به شیوه زندگی عسل

ج) کوه ها د) میوه های مختلف

+ منظور از وحی در آیه ، «الهام غریزی» می باشد، یعنی خداوند در وجود و غریزه آنان این گونه قرار داده است.15- وظیفه فرزندان نسبت به پدر و مادر در کدام آیه سوره اسراء بیان شده است؟

الف) آیه 23 ب) آیه 24 ج) آیه 36 د) الف و ب16- آیات 103 الی 106 سوره کهف زیانکارترین مردم را چه کسانی معرفی می کند؟

الف) کسانی که با مومنین جنگ می کنند

ب) کسانی که آیات الهی و لقای پروردگار را انکار می کنند

ج) کسانی که مسلمانان را مورد تمسخر قرار می دهند

د) همه موارد17- عبارت «...به خدا متوسل شوید، که او مولای شماست؛ چه نیکو مولا و چه نیکو یاو‏ری » ترجمه کدام آیه سوره حج می باشد؟

الف) آیه 74 ب) آیه 76 ج) آیه 78 د) الف و ب18- آیات 27 الی 29 سوره نور می فرماید:

الف) بدون اجازه در خانه هایی که خانه های شما نیست وارد نشوید

ب) می توانید در هر خانه ای که خواستید بدون اجازه وارد شوید

ج) نشانه مومن آن است که در امانت خیانت نمی کند

د) الف و ج19- آیات 28، 30، و70 سوره فرقان به ترتیب درباره ............ ، ............ و ................ می باشد.

الف) دوست بد، مهجور بودن قرآن، ثمره توبه واقعی ب)دوست بد، حرام بودن غیبت، توبه

ج) توبه، ادای امانت، دوست بد د)مهجور بودن قرآن، دوست بد، ثمره توبه واقعی20- آیات 7 الی 13 سوره قصص داستان کدام پیامبر را بازگو می کند؟

الف) حضرت یعقوب (ع) ب) حضرت یوسف(ع) ج) حضرت موسی ( ع) د) الف و ج

/ 163 نظر / 196 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا فنجانچی

1 - ( ب) 2 - ( الف ) 3 - ( ج ) 4 - ( ج ) 5 - ( د ) 6 - ( ب ) 7 - ( ب) 8 - ( د ) 9 - ( الف ) 10 - ( ب ) 11 - ( ج ) 12 - ( ب ) 13 - ( د ) 14 - ( الف ) 15 - ( د ) 16 - ( ب ) 17 - ( ج ) 18 - ( الف ) 19 - ( الف ) 20 - ( ج

آیلین عوض زاده

1 - ( ب) 2 - ( الف ) 3 - ( ج ) 4 - ( ج ) 5 - ( د ) 6 - ( ب ) 7 - ( ب) 8 - ( د ) 9 - ( الف ) 10 - ( ب ) 11 - ( ج ) 12 - ( ب ) 13 - ( د ) 14 - ( الف ) 15 - ( د ) 16 - ( ب ) 17 - ( ج ) 18 - ( الف ) 19 - ( الف ) 20 - ( ج

نعیمه مجیدی

1 - ( ب) 2 - ( الف ) 3 - ( ج ) 4 - ( ج ) 5 - ( د ) 6 - ( ب ) 7 - ( ب) 8 - ( د ) 9 - ( الف ) 10 - ( ب ) 11 - ( ج ) 12 - ( ب ) 13 - ( د ) 14 - ( الف ) 15 - ( د ) 16 - ( ب ) 17 - ( ج ) 18 - ( الف ) 19 - ( الف ) 20 - ( ج

علیرضا کاسبی

1 - ( ب) 2 - ( الف ) 3 - ( ج ) 4 - ( ج ) 5 - ( د ) 6 - ( ب ) 7 - ( ب) 8 - ( د ) 9 - ( الف ) 10 - ( ب ) 11 - ( ج ) 12 - ( ب ) 13 - ( د ) 14 - ( الف ) 15 - ( د ) 16 - ( ب ) 17 - ( ج ) 18 - ( الف ) 19 - ( الف ) 20 - ( ج

حمید مجیدی

1 - ( ب) 2 - ( الف ) 3 - ( ج ) 4 - ( ج ) 5 - ( د ) 6 - ( ب ) 7 - ( ب) 8 - ( د ) 9 - ( الف ) 10 - ( ب ) 11 - ( ج ) 12 - ( ب ) 13 - ( د ) 14 - ( الف ) 15 - ( د ) 16 - ( ب ) 17 - ( ج ) 18 - ( الف ) 19 - ( الف ) 20 - ( ج

اقدس فرجی

1 - ( ب) 2 - ( الف ) 3 - ( ج ) 4 - ( ج ) 5 - ( د ) 6 - ( ب ) 7 - ( ب) 8 - ( د ) 9 - ( الف ) 10 - ( ب ) 11 - ( ج ) 12 - ( ب ) 13 - ( د ) 14 - ( الف ) 15 - ( د ) 16 - ( ب ) 17 - ( ج ) 18 - ( الف ) 19 - ( الف ) 20 - ( ج ) اقدس فرجی 09142564606

مريم

سلام عزيزم من يه سايت عالي براي عرضه لباس هاي اصل و اورجينال ترک زدم که خيلي جالبه بهم سر بزن و در صورت تمايل تبادل لينک داشته باشيم... مرسي از اينکه مياي منتطرم

ایران موری لطفی

1 - ( ب) 2 - ( الف ) 3 - ( ج ) 4 - ( ج ) 5 - ( د ) 6 - ( ب ) 7 - ( ب) 8 - ( د ) 9 - ( الف ) 10 - ( ب ) 11 - ( ج ) 12 - ( ب ) 13 - ( د ) 14 - ( الف ) 15 - ( د ) 16 - ( ب ) 17 - ( ج ) 18 - ( الف ) 19 - ( الف ) 20 - ( ج ) ایران موری لطفی همراه 09173426174

محمد جوادادیبی

-ب/2-الف/3-ج/4-ج/5-د/6-ب/7-ب/8-د/9-الف/10-ب/11-ج/12-ب/13-د/14-الف/15-د/16-ب/17-ج/18-الف/19-الف/20-ج محمد جواد لطفی

محمد جوادادیبی

1-ب/2-الف/3-ج/4-ج/5-د/6-ب/7-ب/8-د/9-الف/10-ب/11-ج/12-ب/13-د/14-الف/15-د/16-ب/17-ج/18-الف/19-الف/20-ج محمد جواد ادیبی 09139315776