ترجمه چند سوره با شعر


سوره حمد :
بسم الله الرحمن الرحیم
سپاس برای خداست / خدایی که بی همتاست /
بخشنده و مهربان / خالق هر دو جهان /
ما او را می پرستیم / از او یاری می گیریم /
به ما عنایت نما / ما را هدایت فرما /
راهی که راه خوبهاست / نه بد راه گمراهان /
ما بنده ی او هستیم / وقتی تو غم اسیریم /
نشون بده راه راست / نه راه زشت شیطان
.........................
سوره مسد :
بسم الله الرحمن الرحیم
تبت یدا ابی لهب / جهنمیست ابی لهب /
دشمن پیغمبر ماست / بد جنس و پست و بی حیاست /
لنگه ی او همسرشه / اون زنی که بار می کشه /
خار بیابون بار اوست / آزار خوبا کار اوست /
طنابی داره از مسد / سینه ی او پر از حسد.
.........................
سوره فیل :
کی بود کی بود ابرهه - چیکار می کرد تو مکه -
اون آدم خیلی بد - سوی مکه حمله کرد -
یک لشگر فیل داشت - یک سپاه عظیم داشت -
می رفت به سوی مکه - تا که بکوبه کعبه -
چی شد چی شد یکباره - بارون سنگ می باره -
یه عالمه ابابیل - اومد رو لشگر فیل -
تو پاهاشون سنگ داره - با دشمنا می جنگه -
چی شد چی شد نتیجه - دشمنا نابود شدن -
خاکستر و دود شدن - سوره ی فیل نازل شد -
قصه ی ما کامل شد.
.........................
سوره کوثر :
بسم الله الرحمن الرحیم؛
یک روزی روزگاری / آدم های خیلی بد /
رسول را اذیت کردن / گفتن که ای محمد /
بی پسر و بی یاور / تویی تنها و ابتر /
خدا جوابشون داد / این آیه را نشان داد /
هر کس که گفته ابتر / خودش شده بی یاور /
ما به تو هدیه دادیم / زهرا رو بخشیده ایم /
جایزه ی تو باشه / زهرا که بهترینه
.........................
سوره عصر :
بسم الله الرحمن الرحیم؛
به عصر قسم خورد خدا / تو این سوره، بچه ها /
می کنه آدم زیان / اگه نباشه ایمان /
کارهای خوب که باشه / خدا هم راضی می شه /
توکل کن بر خدا / صبور باشید تو کارها /
همیشه و هر کجا / باشید یه یاد خدا
.........................
سوره ناس :
بسم الله الرحمن الرحیم؛
بگو که ای خدایا / پناه من تو هستی /
تویی که راه خود را / به روی من نبستی /
پروردگار انسان / ای خدای مهربان /
پناه می آرم به تو / از حمله های شیطان

/ 0 نظر / 9 بازدید